Food & more

Informatie - Informatie - Algemene voorwaarden - Me Gusta Culinair

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, diners, exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

 1. Betaling dient 14 dagen na factuurdatum door Me Gusta Culinair te zijn ontvangen. Me Gusta Culinair mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, wordt er uitdrukkelijk gesteld dat, zonder enige ingebrekestelling, elke vervallen en niet betaalde som van rechtswege intresten zal meebrengen ten belope van 10%/jaar vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien wordt het bedrag van de factuur, kosten en taksen inbegrepen, ten titel van strafclausule, met 10% verhoogd, met een minimum van 50 €.
 2. Vergunningen waarvoor toestemming nodig zijn van een derde partij of overheidsinstelling, neemt de klant voor zijn rekening. Deze vergunning of toelating wordt schrifterlijk doorgestuurd naar Me Gusta Culinair. Het niet-verkrijgen van de vereiste toestemmingen en de gevolgen hiervan zijn ten laste van de klant.
 3. Bij annulering 3 dagen voor en op de dage(en) van uitvoering is 100% van totaalbedrag factuur verschuldigd door de klant. Bij annulering 14 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering is 60% van totaalbedrag factuur verschuldigd door de klant. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering is 35% van totaalfactuur vermeerderd met gemaakte kosten verschuldigd door de klant, dit omwille van geblokkeerde agenda.Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Me Gusta Culinair te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Me Gusta Culinair.
 4. De uitvoering van de overeenkomst tussen klant en Me Gusta Culinair is gebaseerd op de door de klant opgegeven aantallen. Indien de opgegeven aantallen door de klant 10 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (of geschat) aantal, heeft Me Gusta Culinair het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de afgesproken prijs toe te passen. Let op: het afvallen van aantallen binnen de 3 dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.
 5. In geval van overmacht heeft Me Gusta Culinair het recht, na kennisgeving aan de klant, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

 • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen van de installaties, door welke oorzaak dan, benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Stakingen
 • Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
 • Brand of ongevallen
 • Transportbelemmeringen
 • Iedere storing in de geregelde productie
 • Me Gusta Culinair is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Me Gusta Culinair, voor een maximum bedrag tot 50% van de overeengekomen prijs. Me Gusta kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
 • Me Gusta Culinair behoudt zich het recht orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidsbepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien het order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd danwel met de uitvoering van het order en/ of opdracht mocht zijn begonnen. Me Gusta Culinair heeft te allen tijde het recht orders en / of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam te beëindigen. Me Gusta Culinair heeft het recht (in geval van toepasselijkheid van bovenstaande) op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding gemaakte kosten van de geweigerde opdracht.
 • Betwistingen omtrent een factuur dienen binnen de 8 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven te gebeuren. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard. Aanvaarding van de offerte / factuur geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden.
 • Bij gebreke zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

General Data Protection Regulation

Zoals u wellicht al merkt, moet u vaak een goedkeuring geven alvorens een site te bezoeken. Dit dient als toestemming dat uw gegevens worden gebruikt voor allerlei doeleinden. Wij zullen uiteraard uw gegevens nergens voor gebruiken, maar wel kunnen sfeerfoto’s worden genomen die op onze sociale media terecht komen.

2020 6 4 megusta 45

Me Gusta Culinair


Cindy Catelyn & Dimitri Van Den Broecke
Wippelgem Eindeken 33b
9940 Wippelgem Evergem
+32 475 726190